Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για τα Charts

Αυτός ο οδηγός καλύπτει αυτά που η Ομάδα του Helm θεωρεί ως βέλτιστες πρακτικές για την δημιουργία charts. Επικεντρώνεται στο πως θα έπρεπε να δομούνται τα charts.

Κυρίως επικεντρωνόμαστε στις βέλτιστες πρακτικές για τα charts τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν deploy από ευρύτερο κοινό. Ξέρουμε ότι πολλά charts προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση, και οι συγγραφείς τέτοιων charts ότι τα εσωτερικά συμφέροντα παρακάμπτουν τις προτάσεις μας εδώ.